Tag Archives: Jilemnice

Jilemnice získala titul Historické město roku 2012

Jilemnice slaví jedinečný úspěch. V soutěži o  Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2012 získala v celostátním kole titul  Historické město roku 2012! Titul a milion korun pro vítěze určený na další opravy památek převzal 18. 4. 2013 na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže ve Španělském sále Pražského hradu starosta města Vladimír Richter.

Jak si s milionem korun poradíme? Musíme ho věnovat do oprav památek, na řadě bude tedy renovaci střechy muzea. Přidáme nejméně další jeden milion a v letošním roce zrealizujeme opravu nebo alespoň její první část.

Jilemnice byla nominována v rámci soutěže na titul nejvyšší již v letech  2008 a2009. Tedy již dvakrát jsme byli na „bedně“, mezi prvními třemi. Našimi letošními soupeři byla města Cheb a Příbor. Města větší a početnější, v obou se nacházejí památkové rezervace. Naše vítězství  je o to cennější, protože  v Jilemnici je „pouze“ památková zóna. Prorazili jsme. Přetavili jsme třetí „bednu“ na zlato.

Soutěže se v letošním roce zúčastnilo 46 měst a do celostátního kola jich z jednotlivých krajů postoupilo 14, z nichž vzešla tři města nominovaná na post nejvyšší. Ocenění je odměnou za nejlepší péči o památky v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón Ministerstva kultury ČR.

Cenné vítězství je však zaslouženou odměnou, na které se má zásluhu celá řada lidí v průběhu bezmála dvaceti let. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a podílejí na přípravě a realizaci Programu regenerace městské památkové zóny, kteří spolupracují na přípravě Dnů evropského dědictví, aktivně se zapojují do společenského života a svou prací přispívají k úspěchům Jilemnice v klání mezi historickými městy! Jmenovitě patří poděkování bývalým i současným zaměstnancům odboru rozvoje města Petře Fišerové, Petře Novotné, Janu Jírů, Františku Augustinovi, Martinu Šnorbertovi, Martině Housové, pracovníkům Krkonošského muzea, zejména pak Janu Luštincovi, dále pak předsedovi pracovní skupiny „Regenerace“ Jiřímu Lízlerovi, Jaroslavě Kunátové a Alexandru Holubovi, ale i dalším občanům, kteří s námi spolupracují, zejména dámám z Jilemského spolku paní a dívek, Jiřímu Krupičkovi, členům Jilemnického okrašlovacího spolku a pracovníkům informačního centra. Bez jejich pomoci bychom tohoto ocenění nemohli dosáhnout. Poděkování si však zaslouží i všichni vlastníci a uživatelé památek a objektů v památkové zóně, kteří se o památky a objekty v památkové zóně starají.

Rok poté

Tak to máme za sebou. Protože čtete tyto řádky, tak již víte, že jsme přečkali údajný konec světa. Rok se s rokem sešel a je tu opět nový rok. Rok po konci světa, rok poté. Můžeme si tedy dovolit zhodnotit rok uplynulý. Čím byl pro nás rok 2012? Dovolil jsem si jej nazvat rokem parků. Podařilo se nám dokončit dva klíčové projekty, jež se týkaly zeleně. I přes klesající daňové příjmy se nám podařilo udržet financování provozu města pod kontrolou. V dalším roce musíme opět sestavit rozpočet města tak, abychom neuváženými kroky nezadlužili naši budoucnost. Bohužel (jako každý rok) bude rok 2013 i rokem zvyšování cen, chce-li někdo – rokem zdražování. S tím se budeme muset vyrovnat,  a to jak v „životě“ města, tak i v osobním.

Co se všechno v roce 2012 podařilo? Projekt revitalizace významných částí městské zeleně (tedy historického zámeckého parku, parku u nemocnice a doprovodné aleje) byl spolufinancován z Operačního programu životního prostředí, formálně bude zakončen počátkem roku 2013. Ve spolupráci s partnerskými městy Karpacz a Kowary jsme z „přeshraniční“ spolupráce revitalizovali sokolský park. Obdobně partnerská města renovovala své parky. Obě akce a čtyři parky s doprovodnými prvky stály bezmála 18 mil. Kč. To však nebyly jediné projekty, jež se týkaly zeleně. Byli jsme úspěšní i v projektu zalesňování ploch městských lesů, které byly postiženy kalamitou. Dokončujeme projekt Jilemnice – město zeleně, v rámci kterého se upravuje prostor kolem kostela. Oba projekty za 3.5 mil. Kč.

Pokračovali jsme v úpravě budovy školy ZŠ Komenského (památkově chráněný objekt), kde delší dobu postupně vyměňujeme okna a obnovujeme fasádu. Předpokládáme, že bychom tyto úpravy mohli v roce 2013 dokončit tak, že bychom celé budově vrátili původní vzhled.

V roce 2012 jsme zpracovali dokumentace k zateplení pěti objektů města, podali jsme tyto projekty do výzvy na zateplování a ve všech pěti projektech jsme byli úspěšní. Proto se rok 2013 stane rokem zateplování (byť je pravděpodobně všechna nestihneme v roce 2013 zrealizovat, tedy dokončení by se týkalo i roku 2014). Se zateplováním našich objektů máme již zkušenosti, přináší nám to finanční úspory v provozu našich zařízení.

Rok 2013 měl být rokem vyšších daňových příjmů do rozpočtu města. Původně ministerstvo financí vyhlašovalo, že pro Jilemnici by to znamenalo bezmála 15 mil. Kč. Skutečnost i s ohledem na nižší výběr daní, na ekonomickou recesi a vlivem i dalších skutečností bude o třetinu nižší. A bohužel nevyhlašovali veřejně, že některé dotace (např. školství) město již nedostane, což je snížení dalších příjmů o 3 mil. Kč. Celkový efekt pro město tedy předpokládáme (z důvodů opatrnosti) kolem 5 mil. Kč. Tyto prostředky půjdou na investice a údržbu majetku města.

Rok 2013 bude též rokem, kdy město ve spolupráci s Jilemnickem – svazkem obcí „rozjede“ kompostárnu. Jdeme do něčeho neznámého, ale jsme si jisti, že třídění odpadů a ekologická likvidace bioodpadů patří mezi priority města. I díky tomu, že občané města dobře třídí, si můžeme dovolit „poplatek za odpad“ držet na nízké úrovni i přesto, že nás likvidace odpadů stojí více peněz, než se vybere.

Již několik let usilujeme o dokumentaci k chodníku v ul. Čsl. legií. Dokumentace by měla být hotová v roce 2013  a záleží na dohodě s novou reprezentací Libereckého kraje, zda bude pokračovat v dohodnutých akcích.

Dalšími plánovanými akcemi jsou rekonstrukce tenisových kurtů, rekonstrukce hřiště za základní školou, generální oprava střechy ve Společenském domě Jilm, zahájíme digitalizaci kina, do bazénu pořídíme Kneippův chodník. V Masarykově městské nemocnici můžeme zahájit výstavbu nové rehabilitace, kde jsme v rámci Regionálního operačního programu získali příslib poskytnutí dotace. Město též začne připravovat území pro výstavbu domů a bytů v některých lokalitách, kde má své pozemky.

Rok 2012 i rok 2013 bychom mohli též nazvat rokem muzea. Krkonošské muzeum v Jilemnici bylo ohroženo na své existenci na základě rozhodnutí Správy KRNAP dále muzeum neprovozovat. Po dlouhé sérii jednání, propočtů a různých návrhů jsme došli k dohodě o tom, že Krkonošské muzeum v Jilemnici bude zachováno v nezměněném rozsahu činnosti, že i nadále bude výkladní skříní Jilemnice. Město na provoz muzea přidá příspěvek, který umožní bezproblémovou existenci tohoto zařízení.

Rok 2013 by měl být rokem volebním, měli bychom poprvé volit přímo prezidenta. Bude to malá příprava před „supervolebním“ rokem 2014, kdy v Jilemnici budou volby trojí. Věřme, že prezidentská volba bude důstojná a že vybereme prezidenta, který bude republiku dobře reprezentovat.

Co si přát v novém roce 2013? Standardně popřeji štěstí, zdraví, klid, pohodu, krásné chvíle strávené se svými blízkými, úspěchy, kopu událostí, které Vám budou příjemné. Ať je chvil, které nejsou příjemné, co nejméně, příp. na ně rychle zapomenete. A také přeji, abyste u sebe měli vždy někoho, na koho se můžete spolehnout. A pochopitelně,  abyste i Vy byli touto osobou, na kterou někdo spoléhá. Ať se nám všem daří a můžeme se za rok opět setkat při hodnocení roku 2013. Vše nej!

Jilemnice = brzda pokroku – aneb pouť – ano – farmařské trhy – NE

Zveřejňuji reakci na šířící se mail a fámu v Jilemnici… Je naštěstí podepsaná.

Vážený pane Konopku.

Dovolte, abych reagoval na nepravosti a nesprávnosti, které jste uvedl v mailu, který jste se mi ani neodvážil poslat.

Asi proto, že jste si byl vědomý svých nepravostí či nesprávností…

 

  1. Je ohromná  lež, že jsme se Vás zastrčili na ulici (zřejmě myslíte J. Harracha). Pravdou  je, že jsme stanovili tržní řád (a tedy i místo pro případnou tržnici) daleko dříve, než jste se vůbec o Jilemnici a provozování zajímal. A také že to bylo na návrh příslušné komise. Když říkám my, pak v tomto případě myslím radu města.
  2. Není pravdivá informace, že jste se snažil celou dobu konání trhů jednat s vedením  města. Pokud ano, tak jste úspěšně vynechával starostu. Zřejmě ho nepovažujete za vedení města. Zřejmě jsou jiné osoby pro Vás vedení města, starosta nikoliv. Se mnou jste „jednal“ jen jednou, přesněji přišel jste  mi oznámit ultimátum (viz bod 7).
  3. Nejste  ochoten pochopit argument, proč nejsou možné trhy na náměstí. Důvody jsou dva a Vy je víte, jen je netaktně mlžíte. Jeden je tedy evidentní, náměstí je součástí památkové zóny, památková péče (a upozorňuji, to není město,  to je státní správa, se kterou nemá město bohužel nic společného) určuje  podmínky, kde a kdy lze podobné akce provozovat. Trhy na náměstí nebyly a  nejsou povoleny. Ostatně ani v pěší zóně od náměstí k Tyršovu náměstí.      Nic o dlažbě jsem nikdy netvrdil (ani nemohl, protože jste se za mnou ani nenamáhal vůbec dojít), ani o tom, že se to nehodí (byť to je možná argument památkářů). Druhým důvodem je dotace z EU (ROP II SV), která  nedovoluje na ploše, která byla opravena z dotace, provozovat akce,  které nebyly před získáním dotace na místě provozovány, a to ani úplatně ani bezúplatně. Tedy ani trhy, které tam před získáním dotace nebyly! Zřejmě chcete, abychom vraceli peníze a porušovali podmínky dotací (a to v době, kdy se kontrolní orgány snaží najít cokoliv na všech dotovaných akcích,      aby mohly pak vymáhat vrácení dotace a k tomu odpovídající sankci). Stejný problém měla a mají města, která hodlala zavést na plochách z dotací parkování  (placené). Podotýkám, že poutě byly na náměstí již dříve, není to výmysl současného vedení (ani starosty).
  4. Že  starostu by to zajímalo pouze před komunálními volbami je nádherný blábol a protimluv. A plyne z neznalosti Vaší… Jen obecný plk. Opakovaně jsem již před komunálními volbami v roce 2010 vyhlásil, že kandiduji  naposledy, že se v roce 2014 nebudu ucházet o místo starosty. A je to i proto, že se nechci stát profesionálním politikem, který by byl nucen se podbízet voličům populistickými opatřeními, s kterými bych nesouhlasil. Děkuji, za to mi to nestojí, nikdy se nesnížím k tomu dělat populismus. Jestli Vy to tak cítíte, je to Váš problém. Já jsem do politiky vstoupil proto, že jsem chtěl Jilemnici pomoci, ne proto, abych byl profesionálem – politikem. Navíc jsem šel do politiky zchudnout… A  manželka mi „povolila“ jen dvě období, jsem tomu rád, protože se budu moci naplno věnovat rodině a mé práci daňového poradce, tedy všemu, co mám rád…  A své slovo držím. Kdo mne zná, ví.
  5. EU  trhy dotuje. No, řekněme není to úplná informace. V současné době k pořádání  farmářských trhů existuje dotační titul na ministerstvu pro životní prostředí, tzv. revolvingový fond. Jsou to ovšem peníze z národních zdrojů,  nikoliv „evropské“ peníze. Ministerstvo zemědělství pak uvažuje o tom, že od roku 2014 (v novém plánovacím období) by mohly být farmářské trhy      podporovány.
  6. Že některé obchody na náměstí vlastní členové vedení města? Já to nejsem (a mohu to jednoduše prokázat), ale mne vlastně nepovažujete za vedení města.  O tom, že některý obchod na náměstí vlastní někdo z rady města nevím,  ověřoval jsem si to nyní jednoduše nahlédnutím na katastru nemovitostí (www.cuzk.cz). Prosím o zdokladování Vašeho subjektivního názoru.
  7. Pro uzavření trhů jste se rozhodl sám. Protože když přijdete za starostou s ultimátem, že buď budete provozovat trhy na náměstí, anebo je zavřete, pak se  nedivte, že Vás nevyslyší, zvláště když nejste ochoten slyšet argumenty, proč to nelze mít na náměstí. Na ultimativní požadavky reaguji jednoduše.  Nikdy je nepřijímám. A jestliže pak ještě za zády pomlouváte, je to obrázek o Vás. Zavřel jste si sám jakékoliv dveře k tomu, abych mohl  o Vás hlasovat v radě města. Byl bych podjatý.
  8. A k té brzdě pokroku (v nadpisu Vašeho mailu) – to posoudí jiní…

 

S pozdravem

 

Vladimír Richter, t.č. starosta města Jilemnice

 

 

 

Text mailu Vámi distribuovaného:

 

Dobrý den,farmářské trhy v Jilemnici se neuskutečnili ve skutečnosti z
nezodpovědnosti prodejců,to možná ano. Na druhé straně z mého pohledu
jako pořadatele se můžu omluvit,že jsem včas neinformoval o ukončení tohoto
trhu.
Na obhajobu bych zmínil,že návštěvnost na těchto trzích byla
minimální,přes  veškerou snahu propagace z mé strany i ze strany info centra
Jilemnice.
Prodejci kteří jezdili na tyto trhy,byli i ze vzdálenosti 100km a pak
nevydělali ani na náklady,které jak jistě víte jsou v dnešní době
veliké!

Divím se že to tak dlouho vydrželi jezdit a prodělávat. A to jen
proto,že doufali ve větší návštěvnost. Ti „věrní“ návštěvníci,mezi které zřejmě
také patříte,takový počet prodejců „uživit“ nedokážou. Po celou dobu konání
trhů jsem se snažil jednat s vedením města Jilemnice,abychom mohli trhy
pořádat na náměstí a né v ulici,kde nás zastrčili. Načež pokaždé jsem se
setkal s negativním výsledkem. Při poslední návštěvě u pana starosty (před
týdnem), kdy jsem argumentoval,že pokud se nedostanem s trhem na náměstí budeme
tuto činnost nuceni ukončit,pro malou návštěvnost,na to jsem dostal
odpověď: “
tak to ukončete“. Pokud bychom se totiž dostali na náměstí,byla by
lukrativnost trhu pro prodejce mnohem vyšší a věřím že by jezdili
dále. Ve všech městech kde trhy pořádám jsme na náměstí,jen Jilemnice s tímto
má  problém. Navíc jsem pana starostu navštívil především na popud
občanů,kteří za mnou neustále chodili a dotazovali se proč trh není na náměstí.
Pana  starostu to evidentně nezajímá (možná kdyby bylo před komunálníma
volbama). Nechápu postoj vedení města,nikde jinde jsem se s tímto nesetkal! 15-
ti tunový kolotoč tam stát může i před poutí ale několika kilový stánek
né.
Vždyť je to „jen“ pro lidi,když budeme trochu sarkastičtí.Dostalo se
mi ze  strany města několika zdůvodnění proč se trh na náměstí konat nemůže a
pokaždé to bylo něco jiného. Nejprve že stánky by zničili novou  dlažbu,dále
že se to tam nehodí atd. Ve finále mi bylo řečeno že se revitalizovaný
prostor nemůže komerčně využívat,když se jednalo o financování z EU.
Samozřejmě je to nesmysl,protože EU naopak tyto trhy podporuje a
dokonce i městům přispívá na jejich provoz. Navíc se tento prostor dá pronajímat
zdarma ,vždyť je to pro občany města! Nejsme žádní cizinci co
prodávají ponožky!?! Nebo že bychom 1x za 14-dní ohrozili majitele kamenných
obchodů na náměstí s jejich existencí?? Spíš to bude tím,že některé z těchto
obchodů vlastní členové vedení města! Ale je to pouze můj subjektivní názor.
Pokud to shrnu,tak postoj města Jilemnice zapříčinil ukončení farmářského
trhu.

Věřte mi že,z toho radost nemám jak to dopadlo,ale už nevím co bych
pro obnovu mohl udělat. Napadla mě už jen novodobá defenestrace. Děkuji za Váš
e-mail a přeji hezký den! Konopek Petr

 

Fáma šířící se (nejen) Jilemnicí

Z mnoha „důvěryhodných“ zdrojů jsem získal několik různě se lišících informacích o tom, že se do Jilemnice má nastěhovat větší skupina Romů. Údajně se má jednat o bydlení v Cedronu (hotel Dobré dny). … pokračovat

Letní podvečery tentokrát na polskou notu

Jilemnice – Třetí den Krakonošových letních podvečerů bez hranic proběhl v krkonošském městě pod taktovkou partnerské Karpacze. … pokračovat

Jilemnice výrazně zkvalitnila své webové stránky

Jilemnice – Především na bezbariérovost se zaměřili inovátoři městských webových stránek, které jsou nově k dispozici.

Zájemci je najdou na tradiční internetové adrese www.mestojilemnice.cz, kde též objeví změněné a inovované stránky Masarykovy městské nemocnice.

… pokračovat

Jilemnická nemocnice má nové přístrojové vybavení 50 miliónů

Jilemnice – Masarykova městská nemocnice v Jilemnici na Semilsku získala nové přístrojové vybavení. Obnova a doplnění zdravotnických přístrojů stály 50 milionů korun. Více než 46 milionů však pokryla dotace z fondů Evropské unie. Vybavení bude sloužit nejen obyvatelům města a okolí, ale i rekreantům, kteří se zraní v Krkonoších. Jilemnická nemocnice je spádová pro velkou část nejvyšších tuzemských hor. … pokračovat

Bude víc času na projednání smírčího návrhu

PODPORU GYMNÁZIU v Jilemnici vyjadřuje i veřejnost. Petiční archy se plní již tisícovkami podpisů. Autor: DENÍK/Jana Mudrová

31.03.2011 12:57

Jilemnice – Po úterním jednání krajských zastupitelů v Liberci, které mělo rozhodnout o tom, které školy se mají sloučit, případně zaniknout, nastalo v ohrožených školách mírné uklidnění. … pokračovat

Podpořili zachování gymnázia v Jilemnici

Nejen studenti, ale i obyvatelé města a okolí demonstrovali v Jilemnici za zachování gymnázia. Autor: Deník/ Jana Mudrová

09.03.2011 17:53

Jilemnice /AKTUALIZOVÁNO/ – Gymnázium v Jilemnici vytrvale bojuje o přežití. Za zachování školy se ve středu 9. března jednoznačně postavili na demonstraci studenti, pedagogové i veřejnost. Petice za zachování školy obsahuje zatím více než 3300 podpisů. … pokračovat

Jilemničtí mají na volební období řadu zajímavých plánů

Jilemnický starosta Vladimír Richter Autor: DENÍK/Zuzana Koulová

12.11.2010 06:15

Jilemnice – V čele horského města zůstává na další čtyřleté období starosta Vladimír Richter (ODS) a místostarostka Jana Čechová (SNK Jilemnice). … pokračovat