Tag Archives: památky

Ohlédnutí 2010-2014

Zastupitelstvo města končí, což je standardní stav před komunálními volbami, a spoluobčané tak budou moci rozhodnout o dalším čtyřletém období. Co se za uplynulé roky v našem městě podařilo, co se zatím nedokončilo a co se připravuje? Určitá rekapitulace a reflexe je podstatná, neboť pak můžeme hodnotit, chválit, ale třeba také i kritizovat.

První věcí, která se podařila a jsem na ni opravdu hrdý, je splacení všech úvěrů města. Město je nyní bez dluhů, může si tedy dovolit další investice. Investice hrazené ze svých prostředků, případně i z úvěrů. Pochopitelně jen takové investice, které provozně nebudou město stát příliš financí. Takto musí plánovat všechny obce, jinak se dostanou do pasti placení provozu, díky níž nebudou moci nadále investovat. Velkou část investic se podařilo zafinancovat i díky různým dotačním titulům, vždy však s naší nemalou spoluúčastí. Úvěry nejsou něčím špatným. I sousední města hospodaří se zadlužením (Semily přes 7 tis. Kč na obyvatele na konci letošního roku), ale zadlužení musí být uvážené a reálně splatitelné.

Jaké investice se prováděly? Zastupitelstvo se mimo splacení úvěrů soustředilo na zateplování objektů (všechny školy, domy s pečovatelskou službou), investice přesáhly 51 mil. Kč. Díky tomu dochází ke snížení provozních nákladů nemluvě o přínosu pro životní prostředí. Zlepšení životního prostředí (parky, areál stadionu, likvidace větrné kalamity) si vyžádaly prostředky ve výši přesahující 18 mil. Kč.

Zastupitelé se dále zabývali investicemi do památkových objektů. Město Jilemnice se stalo Historickým městem roku 2012, a to také díky soustavné práci všech dosavadních zastupitelstev. Opravy a rekonstrukce se soustředily na budovu ZŠ Komenského, čp. 1, zámku, rozhledny na Žalém a dalších památek. Finance? Zdají se být obrovské, 76 mil. Kč, ale stály za to. Jsme hrdí, že nám naši předci zanechali takové dědictví. I díky tomu zde máme jedno z nejúspěšnějších muzeí, je naší výkladní skříní, něčím, čím se můžeme bez uzardění pochlubit. Město na provoz muzea přispívá a do budoucna musíme spolu se Správou Krkonošského národního parku najít vhodný model, který umožní další rozvoj muzea.

Na poli zdravotnictví jsme též úspěšné město. Máme jednu ze čtyř páteřních nemocnic v kraji (jediná v okrese), což znamená stabilitu a další rozvoj zdravotnického zařízení. Opakovaně se umístila na čelních místech v hodnocení všech nemocnic. Během čtyř let se zde investovaly prostředky za 110 mil. Kč, dalších 20 mil. Kč se bude investovat do modernizace techniky i v příštím roce, když nemocnice opět uspěla v žádosti o dotaci. Nemocnice je městská a jedna z mála, která nevyžaduje od svého zřizovatele příspěvky na provoz (v kraji jediná).

Financování investic do sportovišť si vyžádalo prostředky přes 28 mil. Kč, přičemž největší položkou zde byla výměna bazénové vany a technologie. Investice do rozvoje vodovodů a kanalizací byla ve výši přes 125 mil. Kč, přičemž se město podílelo částkou přesahující 17 mil. Kč. Zbývající část byla státní dotace, výnosy z nájemného a úvěr Vodohospodářského sdružení Turnov. Město a její obyvatele tíží vysoká cena vody. Pokud by však byla nižší, muselo by město přistoupit k dotování této komodity, tím by zůstalo dramaticky méně peněz na investice ve městě.

Do zlepšení bezpečnosti dopravy a do zlepšení stavu komunikací se investovaly prostředky dosahující 20 mil. Kč. Opravily se dva mosty, každoročně se bude pokračovat v opravách dalších, připravily se nové chodníky, parkovací místa. Ani kultura nezůstala pozadu. Oprava střechy SD Jilm a zavedení nové technologie digitalizace kina znamenaly výdaje ve výši 10 mil. Kč. Grantový program města, ze kterého čerpají sportovní, kulturní a jiné neziskové organizace, se podařilo navýšit na 1 mil. Kč ročně. Školské projekty rekonstrukcí a modernizací byly financovány v rámci zateplení, sportovních investic a investic do památek, každoročně jsou školám přidělovány prostředky zlepšení výuky.

Aby to nevypadalo, že se vše jen podařilo. Nenašla se dosud shoda na tom, jak mají vypadat naše koupací plochy. Ano, v množném čísle, míst na koupání je více. Jen se musí najít forma, která nebude pro město příliš zatěžující. Dále nemáme jasno v kluzišti, na rozhodnutí čeká i areál služeb (OSP). Předpokládáme, že další zastupitelstvo tyto (a případně další) věci vyřeší.

Co je připraveno a co běží? Především areál Hraběnka. Zde se připravuje dráha pro letní i zimní využití. Financování bez státních prostředků a prostředků biatlonistů není možné. Provoz však biatlonisté umějí bez problémů pokrýt ze svých prostředků tak, aby byla Hraběnka a její dráhy přístupné široké veřejnosti.  Rozvoj Hraběnky je důležitý i pro udržení sportovního gymnázia v Jilemnici, kde se můžeme chlubit nemalými úspěchy.

Spolu s krajem se chceme soustředit na chodník na ul. Čsl. legií, kde již máme stavební povolení a čekáme na financování části projektu na krajském majetku. Obdobně se již připravuje humanizace Žižkovy ulice s případnou okružní křižovatkou u „zrcadla“. Dále se připravují projekty pro cyklodopravu ve spolupráci se Svazkem obcí Jilemnicko (tedy spolu s okolními obcemi). Se Svazkem se nám podařilo vybudovat komunitní kompostárnu, díky tomu dojde od příštího volebního období k rozšíření svozu bioodpadu. Město též připravuje projekty umožňující přípravu pozemků pro výstavbu v lokalitách Buben a Nouzov. Stejně tak jsou připraveny projekty týkající se dětských hřišť (sídliště, u nemocnice), ke kterým proběhly kulaté stoly.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem zastupitelům města za jejich práci    a za to, že se podařilo udělat či připravit tolik věcí a akcí pro naše spoluobčany. Všichni žijeme v krásném městě, kde stojí za to žít. Uchovejme si ho, rozvíjejme ho.

Jilemnice získala titul Historické město roku 2012

Jilemnice slaví jedinečný úspěch. V soutěži o  Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2012 získala v celostátním kole titul  Historické město roku 2012! Titul a milion korun pro vítěze určený na další opravy památek převzal 18. 4. 2013 na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže ve Španělském sále Pražského hradu starosta města Vladimír Richter.

Jak si s milionem korun poradíme? Musíme ho věnovat do oprav památek, na řadě bude tedy renovaci střechy muzea. Přidáme nejméně další jeden milion a v letošním roce zrealizujeme opravu nebo alespoň její první část.

Jilemnice byla nominována v rámci soutěže na titul nejvyšší již v letech  2008 a2009. Tedy již dvakrát jsme byli na „bedně“, mezi prvními třemi. Našimi letošními soupeři byla města Cheb a Příbor. Města větší a početnější, v obou se nacházejí památkové rezervace. Naše vítězství  je o to cennější, protože  v Jilemnici je „pouze“ památková zóna. Prorazili jsme. Přetavili jsme třetí „bednu“ na zlato.

Soutěže se v letošním roce zúčastnilo 46 měst a do celostátního kola jich z jednotlivých krajů postoupilo 14, z nichž vzešla tři města nominovaná na post nejvyšší. Ocenění je odměnou za nejlepší péči o památky v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón Ministerstva kultury ČR.

Cenné vítězství je však zaslouženou odměnou, na které se má zásluhu celá řada lidí v průběhu bezmála dvaceti let. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a podílejí na přípravě a realizaci Programu regenerace městské památkové zóny, kteří spolupracují na přípravě Dnů evropského dědictví, aktivně se zapojují do společenského života a svou prací přispívají k úspěchům Jilemnice v klání mezi historickými městy! Jmenovitě patří poděkování bývalým i současným zaměstnancům odboru rozvoje města Petře Fišerové, Petře Novotné, Janu Jírů, Františku Augustinovi, Martinu Šnorbertovi, Martině Housové, pracovníkům Krkonošského muzea, zejména pak Janu Luštincovi, dále pak předsedovi pracovní skupiny „Regenerace“ Jiřímu Lízlerovi, Jaroslavě Kunátové a Alexandru Holubovi, ale i dalším občanům, kteří s námi spolupracují, zejména dámám z Jilemského spolku paní a dívek, Jiřímu Krupičkovi, členům Jilemnického okrašlovacího spolku a pracovníkům informačního centra. Bez jejich pomoci bychom tohoto ocenění nemohli dosáhnout. Poděkování si však zaslouží i všichni vlastníci a uživatelé památek a objektů v památkové zóně, kteří se o památky a objekty v památkové zóně starají.

Jilemnice = brzda pokroku – aneb pouť – ano – farmařské trhy – NE

Zveřejňuji reakci na šířící se mail a fámu v Jilemnici… Je naštěstí podepsaná.

Vážený pane Konopku.

Dovolte, abych reagoval na nepravosti a nesprávnosti, které jste uvedl v mailu, který jste se mi ani neodvážil poslat.

Asi proto, že jste si byl vědomý svých nepravostí či nesprávností…

 

  1. Je ohromná  lež, že jsme se Vás zastrčili na ulici (zřejmě myslíte J. Harracha). Pravdou  je, že jsme stanovili tržní řád (a tedy i místo pro případnou tržnici) daleko dříve, než jste se vůbec o Jilemnici a provozování zajímal. A také že to bylo na návrh příslušné komise. Když říkám my, pak v tomto případě myslím radu města.
  2. Není pravdivá informace, že jste se snažil celou dobu konání trhů jednat s vedením  města. Pokud ano, tak jste úspěšně vynechával starostu. Zřejmě ho nepovažujete za vedení města. Zřejmě jsou jiné osoby pro Vás vedení města, starosta nikoliv. Se mnou jste „jednal“ jen jednou, přesněji přišel jste  mi oznámit ultimátum (viz bod 7).
  3. Nejste  ochoten pochopit argument, proč nejsou možné trhy na náměstí. Důvody jsou dva a Vy je víte, jen je netaktně mlžíte. Jeden je tedy evidentní, náměstí je součástí památkové zóny, památková péče (a upozorňuji, to není město,  to je státní správa, se kterou nemá město bohužel nic společného) určuje  podmínky, kde a kdy lze podobné akce provozovat. Trhy na náměstí nebyly a  nejsou povoleny. Ostatně ani v pěší zóně od náměstí k Tyršovu náměstí.      Nic o dlažbě jsem nikdy netvrdil (ani nemohl, protože jste se za mnou ani nenamáhal vůbec dojít), ani o tom, že se to nehodí (byť to je možná argument památkářů). Druhým důvodem je dotace z EU (ROP II SV), která  nedovoluje na ploše, která byla opravena z dotace, provozovat akce,  které nebyly před získáním dotace na místě provozovány, a to ani úplatně ani bezúplatně. Tedy ani trhy, které tam před získáním dotace nebyly! Zřejmě chcete, abychom vraceli peníze a porušovali podmínky dotací (a to v době, kdy se kontrolní orgány snaží najít cokoliv na všech dotovaných akcích,      aby mohly pak vymáhat vrácení dotace a k tomu odpovídající sankci). Stejný problém měla a mají města, která hodlala zavést na plochách z dotací parkování  (placené). Podotýkám, že poutě byly na náměstí již dříve, není to výmysl současného vedení (ani starosty).
  4. Že  starostu by to zajímalo pouze před komunálními volbami je nádherný blábol a protimluv. A plyne z neznalosti Vaší… Jen obecný plk. Opakovaně jsem již před komunálními volbami v roce 2010 vyhlásil, že kandiduji  naposledy, že se v roce 2014 nebudu ucházet o místo starosty. A je to i proto, že se nechci stát profesionálním politikem, který by byl nucen se podbízet voličům populistickými opatřeními, s kterými bych nesouhlasil. Děkuji, za to mi to nestojí, nikdy se nesnížím k tomu dělat populismus. Jestli Vy to tak cítíte, je to Váš problém. Já jsem do politiky vstoupil proto, že jsem chtěl Jilemnici pomoci, ne proto, abych byl profesionálem – politikem. Navíc jsem šel do politiky zchudnout… A  manželka mi „povolila“ jen dvě období, jsem tomu rád, protože se budu moci naplno věnovat rodině a mé práci daňového poradce, tedy všemu, co mám rád…  A své slovo držím. Kdo mne zná, ví.
  5. EU  trhy dotuje. No, řekněme není to úplná informace. V současné době k pořádání  farmářských trhů existuje dotační titul na ministerstvu pro životní prostředí, tzv. revolvingový fond. Jsou to ovšem peníze z národních zdrojů,  nikoliv „evropské“ peníze. Ministerstvo zemědělství pak uvažuje o tom, že od roku 2014 (v novém plánovacím období) by mohly být farmářské trhy      podporovány.
  6. Že některé obchody na náměstí vlastní členové vedení města? Já to nejsem (a mohu to jednoduše prokázat), ale mne vlastně nepovažujete za vedení města.  O tom, že některý obchod na náměstí vlastní někdo z rady města nevím,  ověřoval jsem si to nyní jednoduše nahlédnutím na katastru nemovitostí (www.cuzk.cz). Prosím o zdokladování Vašeho subjektivního názoru.
  7. Pro uzavření trhů jste se rozhodl sám. Protože když přijdete za starostou s ultimátem, že buď budete provozovat trhy na náměstí, anebo je zavřete, pak se  nedivte, že Vás nevyslyší, zvláště když nejste ochoten slyšet argumenty, proč to nelze mít na náměstí. Na ultimativní požadavky reaguji jednoduše.  Nikdy je nepřijímám. A jestliže pak ještě za zády pomlouváte, je to obrázek o Vás. Zavřel jste si sám jakékoliv dveře k tomu, abych mohl  o Vás hlasovat v radě města. Byl bych podjatý.
  8. A k té brzdě pokroku (v nadpisu Vašeho mailu) – to posoudí jiní…

 

S pozdravem

 

Vladimír Richter, t.č. starosta města Jilemnice

 

 

 

Text mailu Vámi distribuovaného:

 

Dobrý den,farmářské trhy v Jilemnici se neuskutečnili ve skutečnosti z
nezodpovědnosti prodejců,to možná ano. Na druhé straně z mého pohledu
jako pořadatele se můžu omluvit,že jsem včas neinformoval o ukončení tohoto
trhu.
Na obhajobu bych zmínil,že návštěvnost na těchto trzích byla
minimální,přes  veškerou snahu propagace z mé strany i ze strany info centra
Jilemnice.
Prodejci kteří jezdili na tyto trhy,byli i ze vzdálenosti 100km a pak
nevydělali ani na náklady,které jak jistě víte jsou v dnešní době
veliké!

Divím se že to tak dlouho vydrželi jezdit a prodělávat. A to jen
proto,že doufali ve větší návštěvnost. Ti „věrní“ návštěvníci,mezi které zřejmě
také patříte,takový počet prodejců „uživit“ nedokážou. Po celou dobu konání
trhů jsem se snažil jednat s vedením města Jilemnice,abychom mohli trhy
pořádat na náměstí a né v ulici,kde nás zastrčili. Načež pokaždé jsem se
setkal s negativním výsledkem. Při poslední návštěvě u pana starosty (před
týdnem), kdy jsem argumentoval,že pokud se nedostanem s trhem na náměstí budeme
tuto činnost nuceni ukončit,pro malou návštěvnost,na to jsem dostal
odpověď: “
tak to ukončete“. Pokud bychom se totiž dostali na náměstí,byla by
lukrativnost trhu pro prodejce mnohem vyšší a věřím že by jezdili
dále. Ve všech městech kde trhy pořádám jsme na náměstí,jen Jilemnice s tímto
má  problém. Navíc jsem pana starostu navštívil především na popud
občanů,kteří za mnou neustále chodili a dotazovali se proč trh není na náměstí.
Pana  starostu to evidentně nezajímá (možná kdyby bylo před komunálníma
volbama). Nechápu postoj vedení města,nikde jinde jsem se s tímto nesetkal! 15-
ti tunový kolotoč tam stát může i před poutí ale několika kilový stánek
né.
Vždyť je to „jen“ pro lidi,když budeme trochu sarkastičtí.Dostalo se
mi ze  strany města několika zdůvodnění proč se trh na náměstí konat nemůže a
pokaždé to bylo něco jiného. Nejprve že stánky by zničili novou  dlažbu,dále
že se to tam nehodí atd. Ve finále mi bylo řečeno že se revitalizovaný
prostor nemůže komerčně využívat,když se jednalo o financování z EU.
Samozřejmě je to nesmysl,protože EU naopak tyto trhy podporuje a
dokonce i městům přispívá na jejich provoz. Navíc se tento prostor dá pronajímat
zdarma ,vždyť je to pro občany města! Nejsme žádní cizinci co
prodávají ponožky!?! Nebo že bychom 1x za 14-dní ohrozili majitele kamenných
obchodů na náměstí s jejich existencí?? Spíš to bude tím,že některé z těchto
obchodů vlastní členové vedení města! Ale je to pouze můj subjektivní názor.
Pokud to shrnu,tak postoj města Jilemnice zapříčinil ukončení farmářského
trhu.

Věřte mi že,z toho radost nemám jak to dopadlo,ale už nevím co bych
pro obnovu mohl udělat. Napadla mě už jen novodobá defenestrace. Děkuji za Váš
e-mail a přeji hezký den! Konopek Petr

 

Péče o památky vynesla Jilemnici mezi elitu

PERLOU MASARYKOVA NÁMĚSTÍ je kašna z roku 1836. Vloni, stejně jako celé centrum, prošla důkladnou opravou.

Jilemnice – Úspěch i závazek do budoucna. Tak hodnotí jilemnický starosta Vladimír Richter finálovou účast podkrkonošského města v letošním ročníku soutěže o titul Historické město roku 2009. … pokračovat