Archiv rubriky: informační média

Po roce (nejen Vánoce) – příspěvek do Zpravodaje města Jilemnice 12/2019

A je to tady, uplynul opět rok. Rok číslo jedna nového zastupitelstva. Rok, kdy se noví zastupitelé seznámili se svými povinnostmi, kdy se „rozkoukají“ a současně mohou něco vymýšlet. Přejali jsme některé úkoly po bývalé radě (i zastupitelstvu) města, musíme se s nimi popasovat.

Nejdůležitější úkoly se týkají Hrabačova, a to odpadového hospodářství, nové zázemí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS LK) a bývalý Cedron. Poslední úkol je nejsložitější, protože bez spolupráce majitele se nic nezdaří. Pokud jde o zázemí HZS LK, zde je to na dobré cestě, kde se rýsují minimálně dvě další cesty, kde je umístit, přičemž se opustilo umístění na „náměstí“ v Hrabačově. Obě varianty pochopitelně záleží na vlastnících nemovitostí, samozřejmě i na penězích, ale myslím, že se můžeme dohodnout.

Odpadové hospodářství v Hrabačově minulé vedení města spustilo v první polovině roku 2017, je tedy poměrně daleko. Přesto se nám podařilo pozastavit projekt a hledáme nová umístění. Máme vytipovány dvě lokality, opět to znamená projednání se spoluvlastníky, přičemž jeden z nich je stát (státní instituce), což znamená trošku delší projednávání. V Hrabačově se zatím nic neprojektuje, svazek obcí Jilemnicko na můj návrh pozastavil projektování (přesněji ani ho nezadal). Rozhodně není třeba v zastupitelstvu přijímat nezákonná usnesení, která by stejně nešla splnit.

Dalším úkolem týkajícím se Jilemnice je nepochybně koupaliště. V listopadu došlo k představení studie využití koupací plochy, na další fáze jsou již vyčleněny peníze v rozpočtu, pokud se setká studie s vesměs kladnou odezvou. I zde jde, jak říká klasik, o peníze až v poslední řadě. Prokázalo se, že to lze skutečně udělat významně levněji, jde nám o to, zda se tato verze setká s příznivým ohlasem u našich občanů.

Rok 2019 přinesl další kulatá výročí. Připomínali jsme si 80 let od událostí, jež vedly k uzavření vysokých škol nacisty, tedy Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. Shodou okolností se po 50 letech od těchto událostí odehrála vzpomínka, která přerostla v demonstraci proti komunistickému režimu a k jejímu brutální potlačení. Následně vznikaly stávkové výbory na vysokých školách a při divadlech, čímž se odstartovala sametová (něžná) revoluce, kde mnoho z nás bylo přímými účastníky. Po třiceti letech tu sice máme demokracii, ale neznamená to anarchii a boj proti všemu a všem. Demokracii však musíme bránit stále, to je nekonečný boj. Vždy se totiž najdou takoví, kteří ji chtějí zneužít k vlastním zájmům či k prosazení metod, jež vedou k omezení svobody, a to vše v „zájmu a blaha“ ostatních.

A je to tady, opět uplynul rok. Vánoce jsou přede dveřmi, některé z nás si dávají vysokou laťku, že je třeba vše co nejpečlivěji uklidit, nakoupit super dárky, hodně uvařit, usmažit a hlavně napéci. Toto vše patří určitě k vánočním povinnostem a zvyklostem. Ale je to i čas, kdy se setkáváme více se svými blízkými a dalšími, kdy si různě přejeme. Může to tedy být čas, kdy si přeneseně uděláme pořádek ve vztazích nejen doma, ale i v dalších mezilidských vztazích a i ve své vlastní mysli. Je to čas, kdy můžeme otupit hroty, zmenšit barikády či zasypat příkopy, které nám mohly vzniknout. Přeji Vám i nám všem, aby k tomuto došlo.

Prosinec nám každoročně přinese zvláštní (veselejší) náladu. Na tradičním jarmarku se nám ji pokusí vystupující, trhovci i závěrečný ohňostroj vylepšit. Navštíví nás dokonce jedno celostátní médium, takže bychom mohli dobrou náladu šířit i do celé republiky. Mějme skvělou náladu po celý rok 2020, zvolněme tempo, nespěchejme a užívejme si života.

Kdyby se náhodou přihodily špatné věci, rychle je překonejme, mysleme pozitivně a do budoucnosti. Ať se nám všem daří v novém roce 2020.

Nezákonné rozhodnutí rady města Jilemnice?

Dne 26.8.2015 přijala rada města na návrh člena rady Pavla Otta dvě usnesení, která jsou pravděpodobně v rozporu se zákonem. Usnesení byla přijata jednomyslně (omluven byl místostarosta Votoček). Proto jsem podal podnět k přezkoumání zákonnosti a zjednání nápravy na Ministerstvo vnitra (viz níže)

Starostka Jana Čechová si totiž tímto usnesením přivlastnila nezákonnou pravomoc odměňovat jednotlivé zaměstnance úřadu. Odměňování jednotlivých zaměstnanců (a vedoucích pracovníků) úřadu přísluší výlučně tajemníkovi. Předcházející vedení města nikdy nezasahovala do výlučných kompetencí jednotlivých zaměstnanců úřadu.

Není možné přehlížet nekompetentnost a nezákonnost rozhodnutí rady města. I nadále budeme sledovat všechna rozhodnutí rady města a konání jednotlivých členů rady města i zastupitelstva, aby kroky jimi činěné byly v souladu se zákony České republiky.

 

                                                                                              Ministerstvo vnitra

                                                                                              Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha

 

Návrh na zjednání nápravy

 

Jsem členem zastupitelstva města Jilemnice, kterému dle § 99 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „Zákon“) odpovídá rada města Jilemnice (dále jen „RM“) ze své činnosti.

Dne 26.8.2015 schválila RM dvě usnesení, která jsou dle mého názoru v rozporu se Zákonem.

Jedná se o usnesení č. 201/15 a 202/15 v tomto znění:

201/15 RM ukládá tajemníkovi MěÚ doplnit v rámci Vnitřní směrnice č. 7/2013 – Systém hodnocení zaměstnanců na Městském úřadě v Jilemnici článek 2 – Harmonogram hodnocení dle přiloženého návrhu. /Faistauer, 1. 9. 2015/

202/15 RM ukládá tajemníkovi MěÚ zapracovat v rámci Vnitřní směrnice č. 4/2013 – Vnitřní platový předpis, téma pružného odměňování zaměstnanců za splnění mimořádného pracovního úkolu včetně finančního limitu a procesního postupu dle přiloženého návrhu. /Faistauer, 1. 9. 2015/

Dále přikládám přílohy, na něž je odkazováno.

Rozpor se Zákonem spatřuji v § 110 odst. 4 písm. c) a d) Zákona.

RM sice formálně uložila tajemníkovi úkoly v souladu s § 110 odst. 4 písm. b) Zákona, ale nepřípustně však omezuje jeho pravomoc danou mu výše citovanými zákonnými ustanoveními.

RM sice může zadat tajemníkovi úkol vydat vnitřní směrnice, avšak nemůže z pozice jí dané politické moci zasahovat do jejího obsahu, neboť pravomoc je až na výjimky dána výlučně do pravomoci tajemníka dle § 110 odst. 4 písm. e) Zákona.

Starosta města nemůže zasahovat do hodnocení a odměňování zaměstnanců, neboť se jedná o výlučnou pravomoc tajemníka danou mu ustanovením § 110 odst. 4 písm. c) a d) Zákona.

RM tímto usnesením vytváří též na tajemníka nepřiměřený politický tlak, který je též v rozporu s principy Zákona.

Proto Vás v souladu s § 124 odst. 1 Zákona žádám, abyste po posouzení této záležitosti vyzvali RM ke zjednání nápravy.

 

V Jilemnici dne 31.8.2015                                         Mgr. Vladimír Richter

                                                                                  Člen zastupitelstva města Jilemnice

 

Hodnocení 100 dnů nové koalice na kraji – pohled zastupitele ODS

Jako úspěch současné koalice lze považovat jednotu při zvolení rady kraje. Tím „řada“ úspěchů končí.

Jako neúspěchy považuji nejednotnost koalice při hlasování o důležitých bodech.

Za zpronevěření se programu a předvolebním slibům je hlasování „Změny“ s částí „Starostů“ a s komunisty pro zvýšení odměn zastupitelů a nové odměňování členů a předsedů komisí.

„Koalice“ dále oproti svým předchozím slibům rozšířila počet osob, které z kraje pobírají odměny. Jedná se nově o vyplácení členů a předsedů komisí. Zřejmě je potřeba zaplatit z kraje spoustu „kamarádů“. Obdobně se nově budou vyplácet odměny členům dozorčích rad i u společností kraje, které dosud žádné odměny nevyplácely.

Zcela náhodou budou předsedové šesti (!) nových komisí zástupci koalice (dvě ze „Změny“ a čtyři ze „Starostů“).

Jako odborníci jsou do výborů zastupitelstva jmenováni zástupci „Změny“…

Nejisté je prozatím naplnění grantových fondů, vzniká nový supergrantový program, který je v podstatě náhradou grantového programu G99. Bohužel se s vaničkou „pseudorušení“ G99 zrušily i další grantové programy. Pravidla pro program byla vytvářena narychlo a zastupitelům předkládána „na stůl“, z čehož pramení neúcta k opozičním zastupitelům. Grantové programy budou známy až v dubnu, což může být již omezující pro příjemce.

Dosud se jednání zastupitelstev nepodařilo zcela vést v souladu s jednacím řádem. Došlo k zásadnímu prodloužení doby jednání zastupitelstev.

Úsměvné je posunutí začátku zastupitelstva kraje z důvodu, že hejtman bude na sportovní akci místo toho, aby pověřil vedením zastupitelstva jiného radního. Zřejmě se nedbá na to, že zastupitelé nebydlí všichni poblíž Liberce.

Celková známka je 4+. Zatím to není na propadnutí…

Vladimír Richter, zastupitel Libereckého kraje za ODS

Hodnocení zvečejněno v článku http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/zatim-dostatecne-hodnoti-krajskou-vladu-opozice-20130307.html

Volební speciál Martina Veselovského

Dne 25.9.2012 od 17.00 se v Severočeském muzeu v Liberci konal Volební speciál Martina Veselovského, který byl přenášen na Českém rozhlase Radiužurnálu. Jako diskutující za ODS se zúčastnil starosta města Jilemnice Vladimír Richter.

Záznam z debaty

http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/video-predvolebni-debata-z-libereckeho-kraje–1114975

 

Hospic není pro Liberecký kraj prioritou (názor)

Projednávání krajského rozpočtu na rok 2012 minulý týden bylo pro mnohé z nás velkým zklamáním. Vládnoucí koalice nebrala ohled ani na pozměňovací návrhy opozice, ani na zájmy obyvatel kraje. Na hospic tak peníze nejsou, zatímco na platy a odměny zaměstnanců či zastupitelů ano. … pokračovat

Jilemnice výrazně zkvalitnila své webové stránky

Jilemnice – Především na bezbariérovost se zaměřili inovátoři městských webových stránek, které jsou nově k dispozici.

Zájemci je najdou na tradiční internetové adrese www.mestojilemnice.cz, kde též objeví změněné a inovované stránky Masarykovy městské nemocnice.

… pokračovat

Jilemnická nemocnice má nové přístrojové vybavení 50 miliónů

Jilemnice – Masarykova městská nemocnice v Jilemnici na Semilsku získala nové přístrojové vybavení. Obnova a doplnění zdravotnických přístrojů stály 50 milionů korun. Více než 46 milionů však pokryla dotace z fondů Evropské unie. Vybavení bude sloužit nejen obyvatelům města a okolí, ale i rekreantům, kteří se zraní v Krkonoších. Jilemnická nemocnice je spádová pro velkou část nejvyšších tuzemských hor. … pokračovat

Bude víc času na projednání smírčího návrhu

PODPORU GYMNÁZIU v Jilemnici vyjadřuje i veřejnost. Petiční archy se plní již tisícovkami podpisů. Autor: DENÍK/Jana Mudrová

31.03.2011 12:57

Jilemnice – Po úterním jednání krajských zastupitelů v Liberci, které mělo rozhodnout o tom, které školy se mají sloučit, případně zaniknout, nastalo v ohrožených školách mírné uklidnění. … pokračovat

Podpořili zachování gymnázia v Jilemnici

Nejen studenti, ale i obyvatelé města a okolí demonstrovali v Jilemnici za zachování gymnázia. Autor: Deník/ Jana Mudrová

09.03.2011 17:53

Jilemnice /AKTUALIZOVÁNO/ – Gymnázium v Jilemnici vytrvale bojuje o přežití. Za zachování školy se ve středu 9. března jednoznačně postavili na demonstraci studenti, pedagogové i veřejnost. Petice za zachování školy obsahuje zatím více než 3300 podpisů. … pokračovat

Jilemničtí mají na volební období řadu zajímavých plánů

Jilemnický starosta Vladimír Richter Autor: DENÍK/Zuzana Koulová

12.11.2010 06:15

Jilemnice – V čele horského města zůstává na další čtyřleté období starosta Vladimír Richter (ODS) a místostarostka Jana Čechová (SNK Jilemnice). … pokračovat